český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
iBiotec SOLVETAL® borttagningsmedel för bitumen och släppmedel för asfaltmassa på vägar.
Last update: 2024/07/12 14:27

 

Tekniska vätskor 100% vegetabiliska, utan rök vid hög temperatur. iBiotec SOLVETAL® borttagningsmedel för bitumen och släppmedel för asfaltmassa på vägar Tekniska vätskor 100% vegetabiliska, utan rök vid hög temperatur. iBiotec SOLVETAL® borttagningsmedel för bitumen och släppmedel för asfaltmassa på vägar

 

Förbättrar säkerheten på arbetsplatsen

Tillverkad av den nya generationens vegetabiliska estrar

Fullständigt biologiskt nedbrytbar

Används oblandad

Anpassad formulering för att inte skada vägarna under konstruktion

  

BESKRIVNING

SOLVETAL® 5050 är en koncentrerad vätska avsedd för borttagning av bitumen och klibbfri behandling, för transport och genomförande av vägbeläggning.

SOLVETAL® 5050 är en vätska speciellt utvecklad för att ersätta vegetabiliska estrar med låg flampunkt eller rökgeneratorer. Den motsvarar omedelbart förväntningarna hos filialcheferna, säkerhetssamordnarna och verksamhetschefer i fråga om arbetarskydd, hygien, arbetsmiljö, men också i fråga om prestanda och kompatibilitet med hänsyn till materialet och dess miljö

 

Ladda ner det tekniska databladet

SDB Säkerhetsdatablad tillgängligt på begäran

 

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

VÄRDEN

ENHETER

Aspekt

Vätska

-

Löslighet i vatten

0

%

Färg*

-

-

Lukt

Svag

-

Densitet vid 25 °C

895

kg/m3

Fryspunkt

-20

°C

Kinematisk viskositet vid 40°C

10,5

mm²/s

Brytningsindex

1,4620

 

PRESTANDAEGENSKAPER

EGENSKAPER

VÄRDEN

ENHETER

Tid för att ta bort bitumen

6’30’’

min.sek.

Tid för att ta bort bitumen i asfaltmassa

5’ 45’’

min.sek.

BRANDSÄKERHETSEGENSKAPER

EGENSKAPER

VÄRDEN

ENHETER

Flampunkt öppen kopp

>170

°C

Självantändningspunkt

>300

°C

Nedre explosionsgräns

inexplosiv

% (v/v)

Övre explosionsgräns

inexplosiv

% (v/v)

Ångtryck

<0,01

kPa vid 20 °C

Innehåll av explosiva ämnen, förbränningsämnen, brandfarliga, lättantändliga, extremt lättantändliga

Helt fri från

-

TOXIKOLOGISKA EGENSKAPER

 

EGENSKAPER

VÄRDEN

ENHETER

Jodvärde

<100

g/100 g

Totox (anisidinvärde + peroxidvärde x2)

48,56

-

Accelererat oxidationstest (rancimat-test)

- Flöde

- Temperatur

- Tid

 

 

10

100

2,6

 

 

L/h

°C

h

Innehåll av toxiska ämnen, mycket toxiska, cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, skadliga, irriterande och korrosiva ämnen

Helt fri från

-

Gränsvärde och genomsnittlig exponering (VLE och VME)

Utan 

ppm

MILJÖEGENSKAPER

 

EGENSKAPER

VÄRDEN

ENHETER

Biologisk nedbrytbarhet

Enkelt och biologiskt nedbrytbar

-

Innehåll av VOC (flyktig organisk förening)

0

%

Innehåll av lösningsmedel

0

%

Innehåll av miljöfarliga ämnen

Helt fri från

-

 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING

Förvaras skyddad, i tempererade utrymmen före användning.

Sprid inte ut produkten i stora mängder eller med en dunk. Använd helst en spruta.

Vid oavsiktligt spill på vägbeläggningar som nyss har slutförts, skölj omedelbart ytorna med rikligt med vatten. Den här produktens primära funktion är att ta bort bitumen.

Applicera inte på asfaltmassan före och efter läggning.

Används oblandad. Blanda inte med asfaltmassa, klassificerad som cancerframkallande.

Använd inte produkten som karossrengöringsmedel.

 

TILLÄMPNINGAR

FUNKTIONER Berörd SUPPORT (utrustning eller material)

Borttagning av bitumen     

►Spridarramper och emulsionskretsar för väganläggningsmaskiner med integrerad ramp

►Trottoarkanter

►Nedsmutsade verktyg (handtag och krattänder, spadar...)

►Nedsmutsade kläder

►Nedsmutsade handskar

►Nedsmutsade skor

Klibbfri

►Väganläggningsmaskin, manöverbord

►Rullar till fräsmaskinens transportör

►Matare och matarskruv till väganläggningsmaskin

►Larvfötter till väganläggningsmaskin

►Skoplastare för transport av asfaltmassa

► Släde till ECF-maskiner

►Verktyg (rakor, spadar, krattor...)

► Manlucka-platta (för inspektion)

►Skor

►Vibratorplattor

 

BRUKSANVISNING

Spruta en fin dimma på ytorna som ska behandlas.

För att ta bort asfaltavlagringar, låt medlet verka i flera minuter, skölj sedan med en högtryckstvätt.

 

SAMMAMFATTANDE BESKRIVNING

 

IBC -behållare 1000 L

 

Tekniska vätskor 100% vegetabiliska, utan rök vid hög temperatur. iBiotec SOLVETAL® borttagningsmedel för bitumen och släppmedel för asfaltmassa på vägar

 

 

 

 200 L kagge  

Technische Fluide, 100% pflanzlich, ohne Rauchbildung bei hoher Temperatur. iBiotec SOLVETAL® Asphaltentferner und Antihaftmittel für Straßenbauasphalt.

 

 

 

 

  

 

 20 L trumma

Tekniska vätskor 100% vegetabiliska, utan rök vid hög temperatur. iBiotec SOLVETAL® borttagningsmedel för bitumen och släppmedel för asfaltmassa på vägar

 

 

 

 

 

Tekniska vätskor 100% vegetabiliska, utan rök vid hög temperatur. iBiotec SOLVETAL® borttagningsmedel för bitumen och släppmedel för asfaltmassa på vägar Tekniska vätskor 100% vegetabiliska, utan rök vid hög temperatur. iBiotec SOLVETAL® borttagningsmedel för bitumen och släppmedel för asfaltmassa på vägar

 

Ladda ner det tekniska databladet

SDB Säkerhetsdatablad tillgängligt på begäran

 

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

VÄRDEN

ENHETER

Aspekt

Klar

-

Färg*

Gul-orange

-

Lukt

Lätt, egenskap

-

Densitet vid 25 °C

875

kg/m3

Fryspunkt

-20

°C

Löslighet i vatten

0

%

Kinematisk viskositet vid 40°C

5

mm²/s

Ytspänning

 32

Dynes/cm

Brytningsindex

1,4570

 

Lösningseffekt

Kauri-butanol index (IKB)

>200

-

Syravärde

<1

mg(KOH)/g

Jodvärde

<120

gI2/100g

Vatteninnehåll

< 0,2

%

BRANDSÄKERHETSEGENSKAPER

EGENSKAPER

VÄRDEN

ENHETER

Flampunkt (vakuum)

>170

°C

Självantändningspunkt

>250

°C

Nedre explosionsgräns

Icke-explosiv

% (volym)

Övre explosionsgräns

Icke-explosiv

% (volym)

Innehåll av sprängämnen, förbränningsämnen, antändbara ämnen, mycket eller extremt antändbara ämnen

 Helt fri från

 %

TOXIKOLOGISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

VÄRDEN

ENHETER

Anisidinvärde 

<5

-

Peroxidvärde

<10

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinvärde + peroxidvärdet x2)

<25

-

CMR, innehåll av irriterande och korrosiva ämnen

Helt fri från

%

Innehåll av metanolrester från transesterifieringsprocessen

0

%

Utsläpp av farliga föreningar, CMR-ämnen, irriterande ämnen och frätande ämnen vid 160 °C.

0

%

Gränsvärde och genomsnittlig exponering (VLE och VME)

Utan 

ppm

MILJÖEGENSKAPER

 

EGENSKAPER

VÄRDEN

ENHETER

Fara för vatten

1

klass

Primär biologisk nedbrytbarhet, CEC, 21 dagar vid 25 °C

vid 90

%

Biologisk lättnedbrytbarhet

OCDE 301 A under 28 dagar
Upphörande av COD

 

vid 80

 

%

Enkel och fullständig biologisk lättnedbrytbarhet

OECD 310 C under 28 dagar

Biologisk nedbrytning på 67 dagar

 

vid 90

 100

 

%

%

Bioackumulering 

Fördelningskoefficienten för oktanol och vatten

 

vid 3

 

KOW

Ångtryck vid 20°C

<0,1

hPa

VOC-innehåll (flyktig organisk förening)

0

%

Innehåll av lösningsmedel

0

%

Innehåll av miljöfarliga ämnen 

Helt fri från

%

Innehåll av ämnen med en GWP

0

%

Innehåll av ämnen med en ODP

0

%

Kolbalans, livscykelanalys

1,55

Kol, motsvarighet i kg

 

BESKRIVNING

SOLVETAL® DBA 200 är ett utmärkt utspädningsmedel för gammal asfalt, som återanvänds på arbetsplatser vid nya asfaltbeläggningar. Det är ett starkt borttagningsmedel för bitumen för rengöring av slipmaskiner

 

BRUKSANVISNING

Används oblandat. Spruta sparsamt med en lägtrycksspruta. Låt medlet verka i några minuter.

 

NOTERA: SOLVETAL DBA 200 innehåller inte emulgeringsmedel, det är inte emulgerbart i vatten. Det har därför ingen effekt i kolväte-separatorer.

 

SAMMAMFATTANDE BESKRIVNING

 

IBC -behållare 1000 L

 

Tekniska vätskor 100% vegetabiliska, utan rök vid hög temperatur. iBiotec SOLVETAL® borttagningsmedel för bitumen och släppmedel för asfaltmassa på vägar

 

 

 

 200 L kagge  

Technische Fluide, 100% pflanzlich, ohne Rauchbildung bei hoher Temperatur. iBiotec SOLVETAL® Asphaltentferner und Antihaftmittel für Straßenbauasphalt.

 

 

 

 

  

 

 20 L trumma

Tekniska vätskor 100% vegetabiliska, utan rök vid hög temperatur. iBiotec SOLVETAL® borttagningsmedel för bitumen och släppmedel för asfaltmassa på vägar

 

 

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE