český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
iBiotec SOLVETAL® odstraňovače bitumenu a protilepivé přípravky pro silniční živičné směsi.

 

Technické 100% rostlinné kapaliny, při vysoké teplotě bez spalin. iBiotec SOLVETAL® odstraňovače bitumenu a protilepivé přípravky pro silniční živičné směsi. Technické 100% rostlinné kapaliny, při vysoké teplotě bez spalin. iBiotec SOLVETAL® odstraňovače bitumenu a protilepivé přípravky pro silniční živičné směsi.

 

Zlepšuje bezpečnost při práci
Vyrobený na bázi rostlinných esterů nové generace

Zcela biologicky rozložitelný

  

Obsah VOC  0

   1,55 kg

Ekvivalent uhlíku

 

POPIS

SOLVETAL® DBE 250 je koncentrovaná kapalina určená pro protilepivou úpravu a odstraňování bitumenu, pro výrobu a přepravu silničních povrchů.

SOLVETAL® DBE 250 je čisticí kapalina speciálně vyvinutá k nahrazení rostlinných esterů s nízkým bodem vzplanutí nebo generujících spaliny. Okamžitě splňuje očekávání vedoucích poboček, koordinátorů pro bezpečnost a provozních vedoucích z hlediska bezpečnosti práce, hygieny, životního prostředí, ale také z hlediska výkonů a kompatibility se zařízením a jeho prostředím.

 

Stáhněte si technickou dokumentaci 

Bezpečnostní list k dispozici na vyžádání

 

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

Kapalina

-

Rozpustnost ve vodě

100

%

Barva*

-

-

Zápach

Slabý

-

Měrná hustota při 25 °C

885

kg/m3

Bod mrznutí

-12

°C

Kinematická viskozita při 40°C

4,5

mm²/s

Index lomu

1,4560

 

VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY

VLASTNOSTI

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Doba odstranění bitumenu

5’ 30’’

min s

Doba odstranění topného oleje

5’ 45’’

min s

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Bod vzplanutí v otevřené nádobě

202

°C

Bod samovznícení

< 250

°C

Spodní mez výbušnosti

Nevýbušný

% (v/v)

Horní mez výbušnosti

Nevýbušný

% (v/v)

Tlak par

< 0,01

kPa při 20 °C

Obsah výbušných látek, látek podporujících hoření, hořlavých látek a extrémně hořlavých látek

Úplná absence

-

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

VLASTNOSTI

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Jodové číslo

109

g/100 g

TOTOX (anisidinový index + 2x index peroxidu)

9,56

-

Zrychlený test oxidovatelnosti (test rancimat)

- Průtok

- Teplota

- Čas

 

 

10

100

2,6

 

 

l/h

°C

h

Obsah toxických, vysoce toxických, karcinogenních, mutagenních, toxických pro rozmnožování, zdraví škodlivých, dráždivých nebo korozivních látek.

Úplná absence

-

Mezní hodnota a průměrná expozice (VLE a VME)

Bez

ppm

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

VLASTNOSTI

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Biologická rozložitelnost

Snadno biologicky rozložitelný

-

Obsah VOC (těkavé organické sloučeniny)

0

%

Obsah rozpouštědel

0

%

Obsah látek nebezpečných pro životní prostředí

Úplná absence

-

 

UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

Před použitím skladujte na chráněném místě v temperovaných prostorách. Nenanášejte příliš velké množství přípravku nebo pomocí kanystru. Používejte čistý nebo zředěný vodou. Nemíchejte s topným olejem z třídy karcinogenních. Nepoužívejte jako odmašťovač karoserie.

 

OBLASTI POUŽITÍ

FUNKCE Příslušné NOSIČE (vybavení nebo zařízení)

Protilepivost

►Přepravníky, kyvadlové nebo hřeblové dopravníky pro přepravu živičných směsí

►Korby nákladních automobilů

Odstraňování bitumenu

 

►Kovové části s bitumenem

►Kovové části s tuky

►Laboratorní sklo s emulzí nebo bitumenem

►Znečištěné oděvy

►Znečištěné rukavice

►Znečištěné boty

►Bitumenový filtr   

 

NÁVOD NA POUŽITÍ

Jako protilepivý, používejte přípravek v koncentraci 30 % s vodou pro obalovny vybavené postřikovacími rampami na korby nákladních automobilů.
Jako silný odstraňovač bitumenu, používejte čistý neředěný pro případy náhodného postříkání. Opláchněte vodou

 

V případě obaloven, které nejsou vybaveny automatickými postřikovacími rampami, zvolte raději protilepivý přípravek připravený k použití, který lze aplikovat nízkotlakým rozprašovačem

SOLVETAL® AC 100

popis a technická dokumentace na anticollantbitume.com

 

OBCHODNÍ OZNAČENÍ

 

Kontejner GRV 1000 L

 

Technické 100% rostlinné kapaliny, při vysoké teplotě bez spalin. iBiotec SOLVETAL® odstraňovače bitumenu a protilepivé přípravky pro silniční živičné směsi.

 

 

 

 Sud 200 L 

Technische Fluide, 100% pflanzlich, ohne Rauchbildung bei hoher Temperatur. iBiotec SOLVETAL® Asphaltentferner und Antihaftmittel für Straßenbauasphalt.

 

 

 

 

  

 

 Kanystr 20 L

Technické 100% rostlinné kapaliny, při vysoké teplotě bez spalin. iBiotec SOLVETAL® odstraňovače bitumenu a protilepivé přípravky pro silniční živičné směsi.

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE