český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
iBiotec SOLVETAL® prípravky na odstraňovanie asfaltu a na antiadhezívnu úpravu na obaľované asfaltové zmesi pre cestné komunikácie.

 

Technické kvapaliny 100% rastlinné, nedymivé pri vysokej teplote. iBiotec SOLVETAL® prípravky na odstraňovanie asfaltu a na antiadhezívnu úpravu na obaľované asfaltové zmesi pre cestné komunikácie Technické kvapaliny 100% rastlinné, nedymivé pri vysokej teplote. iBiotec SOLVETAL® prípravky na odstraňovanie asfaltu a na antiadhezívnu úpravu na obaľované asfaltové zmesi pre cestné komunikácie

 

Zlepšuje bezpečnosť pri práci
Vyrobené z rastlinných esterov novej generácie

Úplne biologicky rozložiteľný

  

Obsah VOC  0

1,55 kg

 Ekvivalent uhlíka 

 

OPIS

SOLVETAL® DBE 250 je koncentrovaná kvapalina určená na antiadhezívnu úpravu a odstraňovanie asfaltu, na výrobu a prepravu materiálov na zhotovovanie povrchov vozoviek.

SOLVETAL® DBE 250 je čistiaca kvapalina špeciálne určená ako náhrada za rastlinné estery s nízkym bodom vzplanutia alebo za vyvíjače dymu. Okamžite spĺňa požiadavky manažérov výrobných prevádzok, bezpečnostných technikov a prevádzkových manažérov v oblasti bezpečnosti pri práci, v oblasti zdravia, životného prostredia, ale aj v oblasti výkonu a kompatibility so zariadeniami a pracovným prostredím.

 

Stiahnite si technický list 

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie

 

FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

Kvapalný

Rozpustnosť vo vode

100

%

Farba*

Zápach

Slabý

Merná hmotnosť pri 25 °C

885

kg/m3

Bod tuhnutia

-12

°C

Kinematická viskozita pri 40°C

4,5

mm²/s

Index lomu

1,4560

 

PARAMETRE VÝKONU

VLASTNOSTI

HODNOTY

JEDNOTKY

Čas odstraňovania asfaltu

5’ 30’’

min./sek.

Čas odstraňovania asfaltu vykurovacím olejom

5’ 45’’

min./sek.

PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

HODNOTY

JEDNOTKY

Bod vzplanutia v otvorenej nádobe

202

°C

Bod samovznietenia

>250

°C

Spodná hranica výbušnosti

Nevýbušný

% (v/v)

Horná hranica výbušnosti

Nevýbušný

% (v/v)

Tlak pár

< 0,01

kPa pri 20 °C

Obsah výbušných látok, látok podporujúcich horenie, horľavých alebo veľmi horľavých látok

Úplná absencia

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

VLASTNOSTI

HODNOTY

JEDNOTKY

Jódový index

109

g/100 g

TOTOX (index anisidínu+2x index peroxidu)

9,56

Zrýchlený test oxidovateľnosti (Rancimatová metóda)

- Prietoková rýchlosť

- Teplota

- Čas

 

 

10

100

2,6

 

 

l/h

°C

h

Obsah toxických, veľmi toxických, karcinogénnych, mutagénnych, reprodukčne toxických, škodlivých, dráždivých alebo korozívnych látok

Úplná absencia

Limitná hodnota a priemerná expozícia (VLE a VME)

Bez

ppm

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

 

VLASTNOSTI

HODNOTY

JEDNOTKY

Biologická rozložiteľnosť

Ľahko biologicky rozložiteľný

Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)

0

%

Obsah rozpúšťadiel

0

%

Obsah látok nebezpečných pre životné prostredie

Úplná absencia

 

OPATRENIA PRE POUŽÍVANIE

Pred použitím skladujte v krytom priestore pri miernych teplotách. Produkt nenanášajte vo veľkých množstvách ani ho priamo nevylievajte z nádoby. Možno použiť neriedený alebo rozriedený vo vode. Nemiešajte s vykurovacím olejom, ktorý je klasifikovaný ako karcinogénny. Nepoužívajte ako čistiaci prostriedok na karosérie áut.

 

POUŽITIE

FUNKCIE POVRCHY (vybavenie alebo materiály), na ktoré sa vlastnosti vzťahujú

Antiadhezívny prípravok

►Kontajnery, dopravníky alebo hrabľové dopravníky na prepravu asfaltovej zmesi

►Nákladný priestor vyklápacích nákladných áut

Prípravok na odstraňovanie asfaltu

 

►Asfaltom pokryté kovové časti

►Mazivom pokryté kovové časti

►Emulziou alebo asfaltom pokryté laboratórne sklo

►Znečistené odevy

►Znečistené rukavice

►Znečistená obuv

►Asfaltové filtre

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Po zriedení vodou na 30 % sa v obaľovniach vybavených rozprašovacími ramenami používa ako protilepivé činidlo na nákladné priestory vyklápacích nákladných áut.
Používa sa neriedený ako silný prípravok na odstraňovanie asfaltu v prípade náhodného rozliatia. Oplachuje sa vodou.

 

V prípade obaľovní, ktoré nie sú vybavené automatickými rozprašovacími ramenami, sa odporúča radšej použiť antiadhezívny prípravok pripravený na použitie, ktorý možno aplikovať nízkotlakovým rozprašovačom

SOLVETAL® AC 100

opis a technický list na antistickbitume.com

 

BALENIA

 

Kontajner GRV s objemom 1000 L

 

Technické kvapaliny 100% rastlinné, nedymivé pri vysokej teplote. iBiotec SOLVETAL® prípravky na odstraňovanie asfaltu a na antiadhezívnu úpravu na obaľované asfaltové zmesi pre cestné komunikácie

 

 

 

 Barel s objemom 200 L 

Technische Fluide, 100% pflanzlich, ohne Rauchbildung bei hoher Temperatur. iBiotec SOLVETAL® Asphaltentferner und Antihaftmittel für Straßenbauasphalt.

 

 

 

 

  

 

 Nádoba s objemom 20 L

Technické kvapaliny 100% rastlinné, nedymivé pri vysokej teplote. iBiotec SOLVETAL® prípravky na odstraňovanie asfaltu a na antiadhezívnu úpravu na obaľované asfaltové zmesi pre cestné komunikácie

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE