český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Środki antyadhezyjne i rozpuszczające substancje bitumiczne iBiotec SOLVETAL® do mieszanek drogowych.
Last update: 2024/07/12 10:23

Płyny techniczne w 100% roślinne, niewydzielające dymu w wysokiej temperaturze. Środki antyadhezyjne i rozpuszczające substancje bitumiczne iBiotec SOLVETAL® do mieszanek drogowych. Płyny techniczne w 100% roślinne, niewydzielające dymu w wysokiej temperaturze. Środki antyadhezyjne i rozpuszczające substancje bitumiczne iBiotec SOLVETAL® do mieszanek drogowych.

  

Poprawia bezpieczeństwo pracy

Wyprodukowany na bazie estrów roślinnych nowej generacji

Całkowicie biodegradowalny

Stosowany bez rozcieńczania

Specjalna formuła zapobiegająca zniszczeniu budowanej nawierzchni

 

OPIS

SOLVETAL® 5050 to skoncentrowany płyn przeznaczony do usuwania substancji bitumicznych i stosowania jako środek antyadhezyjny w transporcie i układaniu nawierzchni drogowych.

SOLVETAL® 5050 to płyn czyszczący opracowany specjalnie w celu zastąpienia estrów roślinnych o niskich temperaturach zapłonu lub wytwarzających gazy. Spełnia oczekiwania kierowników budów, koordynatorów ds. BHP i kierowników operacyjnych w zakresie bezpieczeństwa pracy, higieny, środowiska, ale także w zakresie wydajności i kompatybilności ze sprzętem i jego otoczeniem.

 

Pobierz specyfikację

Karta charakterystyki dostępna na żądanie

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

CHARAKTERYSTYKA

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Postać

Płyn

-

Rozpuszczalność w wodzie

0

%

Kolor*

-

-

Zapach

Słaby

-

Masa objętościowa w 25°C

895

kg/m3

Temperatura krzepnięcia

-20

°C

Lepkość kinematyczna w 40°C

10,5

mm²/s

Współczynnik załamania światła

1,4620

 

CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCIOWA

CHARAKTERYSTYKA

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Czas usuwania smoły

6’30’’

min. sec

Czas usuwania oleju opałowego

5’45’’

min. sec

CHARAKTERYSTYKA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

CHARAKTERYSTYKA

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Temperatura zapłonu tygiel otwarty

>170

°C

Temperatura samozapłonu

>300

°C

Dolny limit wybuchowości

Niewybuchowy

% (v/v)

Górny limit wybuchowości

Niewybuchowy

% (v/v)

Ciśnienie pary

<0,01

kPa w temp. 20°C

Zawartość substancji wybuchowych, utleniających, łatwopalnych, wysoce łatwopalnych, skrajnie łatwopalnych

Całkowity brak

-

CHARAKTERYSTYKA TOKSYKOLOGICZNA

 

CHARAKTERYSTYKA

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Liczba jodowa

<100

g/100 g

Totox (liczba anizydynowa + 2x liczba nadtlenkowa)

48,56

-

Badanie przyspieszone stabilności oksydacyjnej (test rancimat)

- Natężenie przepływu

- Temperatura

- Czas

 

 

10

100

2,6

 

 

L/h

°C

h

Zawartość substancji toksycznych, bardzo toksycznych, rakotwórczych, mutagennych, działających szkodliwie na rozrodczość, szkodliwych, drażniących lub żrących

Całkowity brak

-

Wartość graniczna i średnia ekspozycja (VLE i VME)

Bez

ppm

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKOWA

 

CHARAKTERYSTYKA

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Biodegradowalność

Łatwo ulegające biodegradacji

-

Zawartość LZO (lotnych związków organicznych)

0

%

Zawartość rozpuszczalników

0

%

Zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska

Całkowity brak

-

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w umiarkowanej temperaturze.

Nie rozprowadzać produktu w dużych ilościach lub za pomocą kanistra. Zaleca się stosowanie z użyciem opryskiwacza.

W razie przypadkowego rozlania na świeżo wykonane nawierzchnie spłukać natychmiast obficie wodą. Główną funkcją tego produktu jest usuwanie bitumów.

Nie stosować na nawierzchni przed i po jej położeniu.

Stosować bez rozcieńczania. Nie mieszać z olejem opałowym, sklasyfikowanym jako rakotwórczy.

Nie stosować jako detergent do karoserii.

 

ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE Docelowe POWIERZCHNIE (sprzętów i urządzeń)

Środek rozpuszczający substancje bitumiczne

    

►Belki rozpylaczy i obiegi emulsji wykończarek z belkami zintegrowanymi

►Obramowania

►Zabrudzone narzędzia (grabie i trzonki grabi, łopaty itp.)

►Zabrudzona odzież

►Zabrudzone rękawice

►Zabrudzone obuwie

Środek antyadhezyjny

►Stoły wykończarek

►Koła przenośnika frezarki

►Podajnik i ślimak podajnika wykończarek

►Gąsienice wykończarek

►Łyżki ładowarki do transportu nawierzchni

►Sanie do maszyn ECF

►Narzędzia (łopatki, łopaty, grabie itp.)

►Płyty pokrywowe włazów

►Obuwie

►Zagęszczarki

 

SPOSÓB UŻYCIA

Rozpylić delikatną mgiełkę na czyszczoną powierzchnię.

W celu usunięcia osadów asfaltowych pozostawić na kilka minut, a następnie spłukać myjką wysokociśnieniową.

POSTAĆ

 

Zbiornik IBC  1000 L

 

Płyny techniczne w 100% roślinne, niewydzielające dymu w wysokiej temperaturze. Środki antyadhezyjne i rozpuszczające substancje bitumiczne iBiotec SOLVETAL® do mieszanek drogowych.

 

 

 

 Beczka 200 L 

Technische Fluide, 100% pflanzlich, ohne Rauchbildung bei hoher Temperatur. iBiotec SOLVETAL® Asphaltentferner und Antihaftmittel für Straßenbauasphalt.

 

 

 

 

  

 

 Kanister 20 L

Płyny techniczne w 100% roślinne, niewydzielające dymu w wysokiej temperaturze. Środki antyadhezyjne i rozpuszczające substancje bitumiczne iBiotec SOLVETAL® do mieszanek drogowych.

 

 

 

 

 

Płyny techniczne w 100% roślinne, niewydzielające dymu w wysokiej temperaturze. Środki antyadhezyjne i rozpuszczające substancje bitumiczne iBiotec SOLVETAL® do mieszanek drogowych. Płyny techniczne w 100% roślinne, niewydzielające dymu w wysokiej temperaturze. Środki antyadhezyjne i rozpuszczające substancje bitumiczne iBiotec SOLVETAL® do mieszanek drogowych.

 

Pobierz specyfikację

Karta charakterystyki dostępna na żądanie

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

CHARAKTERYSTYKA

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Postać

Przejrzysta

-

Kolor*

Żółto-pomarańczowy

-

Zapach

Lekki, charakterystyczny

-

Masa objętościowa w 25°C

875

kg/m3

Temperatura krzepnięcia

-20

°C

Rozpuszczalność w wodzie

0

%

Lepkość kinematyczna w 40°C

5

mm²/s

Napięcie powierzchniowe

 32

dyn/cm

Współczynnik załamania światła

1,4570

 

Zdolność rozpuszczania

wskaźnik kauri-butanol

>200

-

Liczba kwasowa

<1

mg(KOH)/g

Liczba jodowa

<120

gI2/100 g

Zawartość wody

< 0,2

%

CHARAKTERYSTYKA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

CHARAKTERYSTYKA

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Temperatura zapłonu (tygiel zamknięty)

>170

°C

Temperatura samozapłonu

>250

°C

Dolny limit wybuchowości

Niewybuchowy

% (objętościowo)

Górny limit wybuchowości

Niewybuchowy

% (objętościowo)

Zawartość substancji wybuchowych, utleniających, łatwopalnych, wysoce lub skrajnie łatwopalnych

 Całkowity brak

 %

CHARAKTERYSTYKA TOKSYKOLOGICZNA

CHARAKTERYSTYKA

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Liczba anizydynowa 

<5

-

Liczba nadtlenowa

<10

meq(O2)/kg

TOTOX (liczba anizydynowa +2x liczba nadtlenowa)

<25

-

Zawartość substancji CMR, substancji drażniących i żrących

Całkowity brak

%

Zawartość metanolu resztkowego pochodzącego z transestryfikacji

0

%

Wydzielanie związków niebezpiecznych, CMR, drażniących, żrących w 160°C.

0

%

Wartość graniczna i średnia ekspozycja (VLE i VME)

Bez

ppm

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKOWA

 

CHARAKTERYSTYKA

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Zagrożenie zanieczyszczenia wody

1

klasa

Podatność na biodegradację pierwotną CEC 21 dni w 25°C

pow. 90

%

Łatwa biodegradowalność

OECD 301 A w 28 dni
Zanikanie rozpuszczonego organicznego węgla

 

pow. 80

 

%

Łatwa i ostateczna biodegradowalność

OECD 310 C w 28 dni

Biodegradacja w 67 dniu

 

pow. 90

 100

 

%

%

Bioakumulacja 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda

 

poniżej 3

 

log KOW

Ciśnienie pary w 20°C

<0,1

hPa

Zawartość LZO (lotnych związków organicznych)

0

%

Zawartość rozpuszczalników

0

%

Zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska 

Całkowity brak

%

Zawartość związków z WOG

0

%

Zawartość związków z ODP

0

%

Bilans węglowy, analiza cyklu życia

1,55

kg ekwiwalentu węgla

 

OPIS

SOLVETAL® DBA 200 jest doskonałym rozcieńczalnikiem starych asfaltów, poddawanych recyklingowi na budowach, w nowych nawierzchniach. Jest silnym środkiem rozpuszczającym substancje bitumiczne do czyszczenia rozdrabniarek.

 

SPOSÓB UŻYCIA

Stosować bez rozcieńczania. Spryskać urządzeniem niskociśnieniowym, w niedużych ilościach. Pozostawić na kilka minut.

 

UWAGA: SOLVETAL DBA 200 nie zawiera emulgatora, nie emulguje w wodzie. Dlatego nie wykazuje działania na separatory węglowodorów.

 

POSTAĆ

 

Zbiornik IBC  1000 L

 

Płyny techniczne w 100% roślinne, niewydzielające dymu w wysokiej temperaturze. Środki antyadhezyjne i rozpuszczające substancje bitumiczne iBiotec SOLVETAL® do mieszanek drogowych.

 

 

 

 Beczka 200 L 

Technische Fluide, 100% pflanzlich, ohne Rauchbildung bei hoher Temperatur. iBiotec SOLVETAL® Asphaltentferner und Antihaftmittel für Straßenbauasphalt.

 

 

 

 

  

 

 Kanister 20 L

Płyny techniczne w 100% roślinne, niewydzielające dymu w wysokiej temperaturze. Środki antyadhezyjne i rozpuszczające substancje bitumiczne iBiotec SOLVETAL® do mieszanek drogowych.

 

 

 

 

Produkcja, smarowanie, czyszczenie, ochrona:

IBiotec® Tec Industries® Service
oferuje pełną gamę produktów

przeznaczonych specjalnie dla przemysłu.

 


 

Jeżeli potrzebujesz :

 

darmowej próbki
porady technicznej
karty technicznej
karty charakterystyki

 

-  skontaktuj się z nami -

 


IBiotec® Tec Industries®Service

producent chemii technicznej
dziękuje za odwiedzenie jego strony.Zobacz IBiotec® Tec Industries®Service na : YOUTUBE