český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
iBiotec SOLVETAL® odstraňovače bitumenu a protilepivé přípravky pro silniční živičné směsi.

 

 

 

Technické 100% rostlinné kapaliny, při vysoké teplotě bez spalin. iBiotec SOLVETAL® odstraňovače bitumenu a protilepivé přípravky pro silniční živičné směsi. Technické 100% rostlinné kapaliny, při vysoké teplotě bez spalin. iBiotec SOLVETAL® odstraňovače bitumenu a protilepivé přípravky pro silniční živičné směsi.

 

Stáhněte si technickou dokumentaci

Bezpečnostní list k dispozici na vyžádání

 

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

Čirý

-

Barva*

Žlutooranžová

-

Zápach

Lehký, charakteristický

-

Měrná hustota při 25 °C

875

kg/m3

Bod mrznutí

-20

°C

Rozpustnost ve vodě

0

%

Kinematická viskozita při 40°C

5

mm²/s

Povrchové napětí

 32

Dyn/cm

Index lomu

1,4570

 

Rozpouštěcí schopnost

Kauri-Butanol hodnota

< 200

-

Číslo kyselosti

< 1

mg(KOH)/g

Jodové číslo

< 120

gI2/100g

Obsah vody

< 0,2

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

< 170

°C

Bod samovznícení

< 250

°C

Spodní mez výbušnosti

Není výbušný

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

Není výbušný

% (objemová)

Obsah výbušných látek, látek podporujících hoření, hořlavých látek a velmi či extrémně hořlavých látek

 Úplná absence

 %

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Anisidinové číslo 

< 5

-

Peroxidové číslo

< 10

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidinové číslo +2× peroxidové číslo)

< 25

-

Obsah látek CMR, dráždivých a korozivních látek

Úplná absence

%

Obsah zbytkového metanolu po přeesterifikování

0

%

Emise nebezpečných sloučenin, látek CMR, dráždivých a korozivních látek při 160 °C.

0

%

Mezní hodnota a průměrná expozice (VLE a VME)

Bez

ppm

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

VLASTNOSTI

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Nebezpečnost pro vodu

1

třída

Primární biologická rozložitelnost CEC 21 dní při 25 °C

více než 90

%

Snadná biologická rozložitelnost

OECD 301 A za 28 dnů
Rozklad DOC

 

více než 80

 

%

Snadná a dokonalá biologická rozložitelnost

OECD 310 C za 28 dnů

Biologický rozklad za 67 dnů

 

více než 90

 100

 

%

%

Bioakumulace 

Rozdělovací index n-oktanol voda

 

< 3

 

log KOW

Tenze páry při 20 °C

< 0,1

hPa

Obsah VOC (těkavé organické látky)

0

%

Obsah rozpouštědel

0

%

Obsah látek nebezpečných pro životní prostředí 

Úplná absence

%

Obsah sloučenin s PRP

0

%

Obsah sloučenin s potenciálem poškozování ozonové vrstvy

0

%

Uhlíková bilance, analýza cyklů životnosti

1,55

kg Ekvivalent uhlíku

 

POPIS

SOLVETAL® DBA 200 je vynikající ředidlo pro staré asfalty, které se recyklují na stavbách do nových nátěrů. Je to silný odstraňovač bitumenu pro čištění drtiček

 

NÁVOD NA POUŽITÍ

Používejte čistý. Stříkejte pomocí nízkotlakého přístroje v menším množství. Nechejte několik minut působit.

 

POZNÁMKA: SOLVETAL DBA 200 neobsahuje emulgátor, není emulgovatelný ve vodě. Nemá tedy žádný účinek v odlučovačích uhlovodíků.

 

OBCHODNÍ OZNAČENÍ

 

Kontejner GRV 1000 L

 

Technické 100% rostlinné kapaliny, při vysoké teplotě bez spalin. iBiotec SOLVETAL® odstraňovače bitumenu a protilepivé přípravky pro silniční živičné směsi.

 

 

 

 Sud 200 L 

Technische Fluide, 100% pflanzlich, ohne Rauchbildung bei hoher Temperatur. iBiotec SOLVETAL® Asphaltentferner und Antihaftmittel für Straßenbauasphalt.

 

 

 

 

  

 

 Kanystr 20 L

Technické 100% rostlinné kapaliny, při vysoké teplotě bez spalin. iBiotec SOLVETAL® odstraňovače bitumenu a protilepivé přípravky pro silniční živičné směsi.
 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE