český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
iBiotec SOLVETAL® prípravky na odstraňovanie asfaltu a na antiadhezívnu úpravu na obaľované asfaltové zmesi pre cestné komunikácie.
Last update: 2024/07/12 15:03

 

Technické kvapaliny 100% rastlinné, nedymivé pri vysokej teplote. iBiotec SOLVETAL® prípravky na odstraňovanie asfaltu a na antiadhezívnu úpravu na obaľované asfaltové zmesi pre cestné komunikácie Technické kvapaliny 100% rastlinné, nedymivé pri vysokej teplote. iBiotec SOLVETAL® prípravky na odstraňovanie asfaltu a na antiadhezívnu úpravu na obaľované asfaltové zmesi pre cestné komunikácie

 

Zlepšuje bezpečnosť pri práci

Vyrobené z rastlinných esterov novej generácie

Úplne biologicky rozložiteľný

Používajte v neriedenom stave

Zloženie bolo upravené tak, aby sa zabránilo narušeniu vozoviek vo výstavbe

  

OPIS

SOLVETAL® 5050 je koncentrovaná kvapalina určená na odstraňovanie asfaltu a na antiadhezívnu úpravu, na prepravu a nanášaní materiálov na zhotovovanie povrchov vozoviek.

SOLVETAL® 5050 je kvapalina špeciálne určená ako náhrada za rastlinné estery s nízkym bodom vzplanutia alebo za vyvíjače dymu. Okamžite spĺňa požiadavky manažérov výrobných prevádzok, bezpečnostných technikov a prevádzkových manažérov v oblasti bezpečnosti pri práci, v oblasti zdravia, životného prostredia, ale aj v oblasti výkonu a kompatibility so zariadeniami a pracovným prostredím.

 

Stiahnite si technický list

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie

 

FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

Kvapalný

Rozpustnosť vo vode

0

%

Farba*

Zápach

Slabý

Merná hmotnosť pri 25 °C

895

kg/m3

Bod tuhnutia

-20

°C

Kinematická viskozita pri 40°C

10,5

mm²/s

Index lomu

1,4620

 

PARAMETRE VÝKONU

VLASTNOSTI

HODNOTY

JEDNOTKY

Čas odstraňovania asfaltu

6’ 30’’

min./sek.

Čas odstraňovania asfaltu vykurovacím olejom

5’ 45’’

min./sek.

PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

HODNOTY

JEDNOTKY

Bod vzplanutia v otvorenej nádobe

>170

°C

Bod samovznietenia

>300

°C

Spodná hranica výbušnosti

Nevýbušný

% (v/v)

Horná hranica výbušnosti

Nevýbušný

% (v/v)

Tlak pár

< 0,01

kPa pri 20 °C

Obsah výbušných látok, látok podporujúcich horenie, horľavých alebo veľmi horľavých látok

Úplná absencia

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

VLASTNOSTI

HODNOTY

JEDNOTKY

Jódový index

< 100

g/100 g

TOTOX (index anisidínu+2x index peroxidu)

48,56

Zrýchlený test oxidovateľnosti (Rancimatová metóda)

- Prietoková rýchlosť

- Teplota

- Čas

 

 

10

100

2,6

 

 

l/h

°C

h

Obsah toxických, veľmi toxických, karcinogénnych, mutagénnych, reprodukčne toxických, škodlivých, dráždivých alebo korozívnych látok

Úplná absencia

Limitná hodnota a priemerná expozícia (VLE a VME)

Bez

ppm

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

 

VLASTNOSTI

HODNOTY

JEDNOTKY

Biologická rozložiteľnosť

Ľahko biologicky rozložiteľný

Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)

0

%

Obsah rozpúšťadiel

0

%

Obsah látok nebezpečných pre životné prostredie

Úplná absencia

 

OPATRENIA PRE POUŽÍVANIE

Pred použitím skladujte v krytom priestore pri miernych teplotách.

Produkt nenanášajte vo veľkých množstvách ani ho priamo nevylievajte z nádoby. Odporúčame použiť striekaciu pištoľ.

V prípade náhodného vyliatia na čerstvo vyhotovený asfaltový povrch ho ihneď opláchnite veľkým množstvom vody. Primárnou funkciou tohto výrobku je odstraňovanie asfaltu.

Nenanášajte na asfaltové zmesi pred a po pokládke.

Používajte v neriedenom stave. Nemiešajte s vykurovacím olejom, ktorý je klasifikovaný ako karcinogénny.

Nepoužívajte ako čistiaci prostriedok na karosérie áut.

 

POUŽITIE

FUNKCIE POVRCHY (vybavenie alebo materiály), na ktoré sa vlastnosti vzťahujú

Prípravok na odstraňovanie asfaltu

   

►Rozstrekovacie tyče a emulzné okruhy pre finišéry s integrovanou tyčou

►Obrubníky

►Znečistené náradie (poriská a zuby hrablí, lopaty...)

►Znečistené odevy

►Znečistené rukavice

►Znečistená obuv

Antiadhezívny prípravok

►Pracovná lišta finišéra

►Bočnice dopravných pásov cestných fréz

►Podávač a závitovka podávača finišéra

►Pásový podvozok finišéra

►Korčeky na nakladacích strojoch prevážajúcich asfaltovú zmes

►Brzdy na zmiešavacích strojoch na studené asfaltové zmesi

►Nástroje (skrapery, lopaty, hrable...)

►Poklopy na kanalizačné šachty

►Obuv

►Vibračné dosky

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Nastriekajte jemnú hmlu na plochu, ktorá sa bude opracovávať.

Aby sa odstránili nánosy asfaltovej zmesi, nechajte pôsobiť niekoľko minút a potom opláchnite vysokotlakovým čističom.

 

BALENIA

 

Kontajner GRV s objemom 1000 L

 

Technické kvapaliny 100% rastlinné, nedymivé pri vysokej teplote. iBiotec SOLVETAL® prípravky na odstraňovanie asfaltu a na antiadhezívnu úpravu na obaľované asfaltové zmesi pre cestné komunikácie

 

 

 

 Barel s objemom 200 L 

Technische Fluide, 100% pflanzlich, ohne Rauchbildung bei hoher Temperatur. iBiotec SOLVETAL® Asphaltentferner und Antihaftmittel für Straßenbauasphalt.

 

 

 

 

  

 

 Nádoba s objemom 20 L

Technické kvapaliny 100% rastlinné, nedymivé pri vysokej teplote. iBiotec SOLVETAL® prípravky na odstraňovanie asfaltu a na antiadhezívnu úpravu na obaľované asfaltové zmesi pre cestné komunikácie

 

 

 

 

Technické kvapaliny 100% rastlinné, nedymivé pri vysokej teplote. iBiotec SOLVETAL® prípravky na odstraňovanie asfaltu a na antiadhezívnu úpravu na obaľované asfaltové zmesi pre cestné komunikácie Technické kvapaliny 100% rastlinné, nedymivé pri vysokej teplote. iBiotec SOLVETAL® prípravky na odstraňovanie asfaltu a na antiadhezívnu úpravu na obaľované asfaltové zmesi pre cestné komunikácie

 

Stiahnite si technický list

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie

 

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

Priehľadné

Farba*

Žlto-oranžová

Zápach

Veľmi slabý, charakteristický

Merná hmotnosť pri 25 °C

875

kg/m3

Bod tuhnutia

-20

°C

Rozpustnosť vo vode

0

%

Kinematická viskozita pri 40°C

5

mm²/s

Povrchové napätie

 32

Dyn/cm

Index lomu

1,4570

 

Účinnosť rozpúšťadla

Kauri-butanolový index

>200

Index kyslosti

< 1

mg(KOH)/g

Jódový index

< 120

gI2/100g

Obsah vody

< 0,2

%

PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

HODNOTY

JEDNOTKY

Bod vzplanutia (vase clos)

>170

°C

Bod samovznietenia

>250

°C

Dolná hranica výbušnosti

Nevýbušný

% (objemové)

Horná hranica výbušnosti

Nevýbušný

% (objemové)

Obsah výbušných látok, látok podporujúcich horenie, horľavých, veľmi alebo extrémne horľavých látok

 Úplná absencia

 %

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

HODNOTY

JEDNOTKY

Anizidínové číslo 

< 5

Peroxidové číslo

< 10

meq(O2)/kg

TOTOX (anizídové číslo+2x peroxidové číslo)

< 25

Obsah látok CMR, dráždivých, korozívnych

Úplná absencia

%

Obsah zvyškového metanolu z transesterifikácie

0

%

Emisie nebezpečných zlúčenín, CMR, dráždivých, korozívnych pri 160 °C.

0

%

Limitná hodnota a priemerná expozícia (VLE a VME)

Bez

ppm

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

 

VLASTNOSTI

HODNOTY

JEDNOTKY

Nebezpečenstvo pre vodu

1

trieda

Primárna biologická rozložiteľnosť CEC 21 dní pri 25 °C

vyššia ako 90

%

Ľahká biologická rozložiteľnosť

OECD 301 A počas 28 dní
Absencia CHSP (COD)

 

vyššia ako 80

 

%

Ľahká a konečná biologická rozložiteľnosť

OECD 310 C počas 28 dní

Biologická rozložiteľnosť za 67 dní

 

vyššia ako 90

 100

 

%

%

Bioakumulácia 

Koeficient delenia: n-oktanol/voda

 

menej ako 3

 

log KOW

Tlak pary pri 20 °C

< 0,1

hPa

Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)

0

%

Obsah rozpúšťadiel

0

%

Obsah látok nebezpečných pre životné prostredie 

Úplná absencia

%

Obsah zlúčením, ktoré majú potenciálny vplyv na globálne otepľovanie

0

%

Obsah zlúčenín s potenciálom poškodenia ozónu

0

%

Bilancia uhlíka, analýza cyklov životnosti

1,55

kg ekvivalent uhlíka

 

OPIS

SOLVETAL® DBA 200 je výborné riedidlo na staré asfalty, ktoré sa na stavbách recyklujú na nové povrchy vozoviek. Je to silný prípravok na odstraňovanie asfaltu z drvičov

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Používajte v nezriedenom stave. Striekajte nízkotlakovou pištoľou v primeranom množstve. Nechajte pôsobiť niekoľko minút.

 

Poznámka: SOLVETAL DBA 200 neobsahuje emulgátor, nemožno ho emulgovať vo vode. Z tohto dôvodu v odlučovačoch uhľovodíkov neúčinkuje.

 

BALENIA

 

Kontajner GRV s objemom 1000 L

 

Technické kvapaliny 100% rastlinné, nedymivé pri vysokej teplote. iBiotec SOLVETAL® prípravky na odstraňovanie asfaltu a na antiadhezívnu úpravu na obaľované asfaltové zmesi pre cestné komunikácie

 

 

 

 Barel s objemom 200 L 

Technische Fluide, 100% pflanzlich, ohne Rauchbildung bei hoher Temperatur. iBiotec SOLVETAL® Asphaltentferner und Antihaftmittel für Straßenbauasphalt.

 

 

 

 

  

 

 Nádoba s objemom 20 L

Technické kvapaliny 100% rastlinné, nedymivé pri vysokej teplote. iBiotec SOLVETAL® prípravky na odstraňovanie asfaltu a na antiadhezívnu úpravu na obaľované asfaltové zmesi pre cestné komunikácie

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE